Hjirûnder fine jo it ferkiezingsprogramma fan ELP dat yn it Frysk opnommen is.

Skriftlike ferkiezingsprogramma ELP
Foarwurd Frysk
Wenje Frysk
Mei innoar Frysk
Natuer Frysk
Ekonomy Frysk