Voor (d)raad ermee

De ronde tafel met gasten verliep nog via ZOOM, daar merkten we weer hoe belangrijk het is dat de techniek werkt.Bij het laatste onderwerp werkte het geluid van een gast niet, terwijl wij als raadsleden/fractievertegenwoordigers haar informatie nodig hadden. Zij zegde toe de benodigde informatie schriftelijk met ons te delen. Vervolgens de eerste fysieke raadsvergadering sinds 20 december jl.


Bij het debat stonden er 5 onderwerpen op de agenda, o.a. het onderwerp ‘verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan‘ (vGRP) 2022-2025. In dit plan is onder meer opgenomen op welke wijze er in onze gemeente wordt omgegaan met de 3 wettelijke zorgplichten voor het afvalwater, hemelwater en grondwater. ELP heeft, samen met een andere partij, een amendement ingediend om het raadsvoorstel gewijzigd te krijgen. ELP wil instemmen met het voorgestelde ‘verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan’, maar wil de genoemde tarieven op een later moment laten vaststellen door de raad. Er is gestemd over het amendement maar deze heeft het niet gehaald.

Een ander onderwerp wat aandacht vroeg is de Omgevingswet, deze treedt zoals nu verwacht op 1 januari 2022 in werking. College vraagt de nodige financiële middelen voor de startnotitie Omgevingsplan. Het uiteindelijke doel van de Omgevingswet is om het voor inwoners eenvoudiger en overzichtelijker te maken: er worden verschillende wetten en regelingen samengevoegd.

Publiek is nog niet welkom, maar de raadsvergaderingen zijn wel te volgen via www.smallingerland.nl
Wally Postma – ELP fractie