Voor de (d)raad ermee

RUST, CONTINUÏTEIT EN ZEKERHEID

Woorden die tijdens het debat (betreffende agendapunt ‘herstructurering Caparis sociale werkvoorziening), zeer regelmatig werden gezegd waren: rust, continuïteit en zekerheid. En daar hebben alle werknemers van Caparis behoefte aan!

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle inwoners zonder werk, inclusief de inwoners met een ’afstand op de arbeidsmarkt’.
Omdat niet alle acht gemeenten verder gaan met Caparis vindt er een herstructurering plaats. De gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland en Smallingerland blijven eigenaar van Caparis. De gemeenten Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf hebben aangegeven niet langer eigenaar te willen blijven.

Er is een uniform raadsvoorstel gemaakt, die aan alle gemeenteraden individueel voorgelegd wordt. Het ‘herstructureringsplan Caparis’ werd in Smallingerland unaniem aangenomen. Ook het Provinciaal Inpassingsplan N358 en het voorstel van de Fumo (Frysk Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) werd unaniem aangenomen.
Informatie kun je vinden op de site van gemeente Smallingerland.

Afscheid werd er genomen van Ammy van Eerden (CU) en van Jos van der Horst (SP). Ik wens ze, mede namens mijn partijgenoten, alle goeds toe in de toekomst.

Agenda
Woensdag 9 oktober 19.30 uur in de Brede school De Drait:
informafie-avond over het wel of niet verkabelen van hoogspanningslijnen.

Annemarie Hogeveen
fractievertegenwoordiger ELP