Voor de (d)raad ermee

Naar aanleiding van de agenda van de ronde tafel was er een grote opkomst. Dit was het logische gevolg van de onderwerpen die deze avond de revue zouden passeren.

De bewoners van de Geelgorsstraat willen duidelijkheid over het wooncomfort en de toekomst van hun woningen, waar ze al hun hele leven hebben gewoond. De meningen van de bewoners zijn verdeeld. Diverse partijen zoals ‘Smelne’s Erfskip’ willen de woningen graag behouden als monument, terwijl Accolade meer kans ziet in sloop en de daaropvolgende nieuwbouw op deze locatie.

Het onderwerp ‘De nieuwe parkeervisie‘ trok veel inwoners van de gemeente Smallingerland. Het gezegde ‘zoveel mensen zoveel wensen was zeer toepasselijk. Na een langdurig traject, waarbij geprobeerd is om zoveel mogelijk mensen bij de totstandkoming van deze visie te betrekken, bleek dinsdag dat de belangen ver uiteenliepen. De ondernemers hebben een andere kijk op de parkeervisie dan de bewoners in het centrum. Onderling zijn de meningen ook verdeeld. Als gevolg van de inbreng en vragen van de aanwezigen, heeft de portefeuillehouder toegezegd zo snel mogelijk met antwoorden te komen rondom deze kwestie. De raad kan vervolgens deze uitkomsten en inbreng van de aanwezigen meenemen in de besluitvorming van 29 oktober a.s.