Voor de (d)raad ermee

De laatste fysieke Raadsvergadering van 2020.

Allereerst stond op de agenda om de verordening Subsidies Peuteropvang en VVE Smallingerland 2020 vast te stellen. Daarbij is een motie ingediend voor de ‘pjutte- opvang’ om bij nieuw beleid in 2022 meer aandacht te hebben voor meertaligheid. De motie is raadsbreed aangenomen.

Een punt waar we als raad lang over gedebatteerd hebben, is budget ‘duurzaamheidslening koopwoning’. Na een vlammend betoog van de wethouder heeft ELP er alle vertrouwen in dat er voldoende aandacht voor het verduurzamen van woningen is. We kijken uit naar de informatiebijeenkomst om de stand van zaken te horen. Het amendement vonden we voor nu te voorbarig en de motie overbodig. Het raadsvoorstel werd bij ruime meerderheid aangenomen.

In het vragenuurtje hebben we 2 verschillende vragen gesteld.
● Er is een verlenging van een maand van de pilot van Boa’s die bodycams dragen.
Het blijkt dat bodycams een afschrikkende werking hebben en Boa’s voelen zich veiliger omdat er vanuit de centrale wordt meegekeken. Het evaluatierapport wordt in januari/februari verwacht.
● Vraag 2 ging over het zwembad, dit valt onder de leidraad grote projecten. ELP is kritisch over de keuzes die gemaakt zijn, wanneer en hoe de Raad wordt ingelicht.

Tijdens het besluit is de begrotingswijziging van de begroting 2021-2024 door de hele raad goedgekeurd. Het aannemen van de begroting ging niet zonder slag en stoot, maar met een helder en transparant betoog heeft de fractievoorzitter van de ELP middels een stemverklaring onze inbreng uitgesproken.

Namens alle raadsleden en de fractie-ondersteuner van de ELP wens ik u allen fijne feestdagen en een gezond 2021.

Vriendelijke groet,
Wally Postma, raadslid ELP