Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering van 1 december 2020,

Alweer een ‘lange zit’
Er is in juni jl. een rapport van de Rekenkamer uitgebracht over Carins. Veel zaken over aanspreekpunten, vergoedingen, budgethouderschap en meer zijn nog onvoldoende duidelijk. ChristenUnie, D66, CDA, Smallingerlands Belang en ELP hebben 3 moties ingediend om gehoor te geven aan het rapport en om aan te geven wat deze partijen belangrijk vinden. De wethouder reageert daarop met de mededeling dat er al hard gewerkt wordt aan verbeteringen. Hij is niet bereid op de vele vragen te antwoorden, of dan later en schriftelijk. De wethouder raadt de ingediende moties dan ook af en vraagt vertrouwen.

De Kerntakendiscussie
Hierbij speelt de factor tijd een rol voor een tijdige implementatie (voor de begrotingsbehandeling voor de zomer van 2021), maar ook het voldoende betrekken van externe partijen. Met een motie en de toezegging dat getracht wordt het proces te versnellen kiest de raad voor de –uitgebreidere- 2e variant.

Huishoudelijke hulp
Hierover is veel te doen nu het Rijk de inkomenstoets heeft laten vervallen en er daardoor een forse toename van de aanvragen en dus kosten voor de gemeente is ontstaan. Landelijk wordt al voorzien in proefprocessen om tot herinvoering van de inkomenstoets te komen. De wethouder licht toe dat de gemeente hierin geen beleidsvrijheid heeft en moet de moties afraden. Hij voegt er echter met een grapje van ‘de Kneet’ (oud wielrenner) aan toe dat je met een afwijzing eigenlijk oproept om iets wél te doen. Bij stemming kiest de raad niet voor een duidelijke uitvoerbare motie van ons, maar de intentie is wel duidelijk.

Willem de Boer, Raadslid ELP