Het programma: ’Een dubbeltje op zijn kant’

Gemeente Smallingerland zou in dit programma niet misstaan, want in elke uitzending wordt pijnlijk duidelijk dat, als je op te grote voet leeft en structureel meer uitgeeft dan wat er binnenkomt, dit resulteert in een negatief saldo.

Maar voorzitter… deze tekorten zijn al aangekondigd en bekend gemaakt in de Leeuwarder Courant van 23 oktober 2017!
Ik citeer: “Het college Smallingerland legt de rekening neer bij zijn opvolgers. Dit betekent in concreto dat het college de opdracht heeft om de financiële positie de komende jaren structureel te verbeteren.”

Een verwijt? Nee.
Wij als gehele raad hebben het laten gebeuren en de begrotingen geaccordeerd, welke hebben geleid tot het nu fors moeten herschikken van middelen. Wij als raad zullen nu gezamenlijk keuzes moeten maken om de structurele uitgaven weer in balans te krijgen.

Het past niet bij ons als ELP de makkelijkste weg te kiezen. Om nu, bij eigen jarenlange te hoge structurele uitgaven en het interen op onze reserves, maar simpelweg de belastingen te verhogen. Of om de minimagrens te verlagen van 115% naar 110%.
We moeten het nu hebben over de reële structurele keuzes die gemaakt moeten worden.
Ook sluit voor ELP deze Perspectiefnota op veel meer punten niet aan bij het hoofdlijnenakkoord.

Bij de decentralisatie van de zorg had dit college de opdracht om met taakstellende budgetten te werken. Wij zien hier geen, of in ieder geval onvoldoende, resultaat.
Want zorg en sociaal beleid staan toch hoog in het vaandel van de gemeente Smallingerland?

Op het uitsparen van kleine bedragen, zoals het uitzetten van de fonteinen, duurder maken van het pontje, een bijdrage voor de koffie enz. enz. lijkt het misschien dat besparing op deze kleine bedragen voordeel oplevert. Maar op het lukraak binnenhalen van kleine bedragen zou het, in het groter geheel waar ze deel van uitmaken, weleens veel meer kunnen gaan kosten dan op te leveren.
Je moet dit integraal afwegen in programma’s en niet ad-hoc op kleine onderdelen gaan bezuinigen.

Kortom voorzitter, het college zal in november met aangepaste voorstellen moeten komen
waarin het hoofdlijnenakkoord terug te vinden is. We zullen ook -wat ELP betreft- raadsbreed verantwoordelijkheid moeten nemen en nu écht een kerntakendiscussie moeten gaan voeren, om zo het gat in de structurele uitgaven van de meerjarenbegroting te dichten.
(Motie coalitie)

Voorzitter, is het convenant voor de bouw van de school Kansrijk al getekend?
Of is dit een onaangename erfenis uit het verleden voor deze raad?
Houdt dit dan in, dat het convenant eigenlijk een blanco cheque is waarin de school tevens bouwheer lijkt te zijn? Voor ELP lijkt dit erg veel op de dramatische constructie ’Lawei’!

Ik hoor graag of de portefeuillehouder dit ook zo ziet en hoe dit opgelost kan worden. Het door het college ingestelde wethoudersspreekuur blijkt positief uit te pakken, deze wordt goed bezocht.
Ook het betrekken van de inwoners bij zaken die hen aangaan krijgt handen en voeten. Positieve voorbeelden hiervan zijn: proces omgevingsvisie, herinrichting Torenstraat en ook de werkgroep parkeren.

De verkaveling hoogspanningskabels is het ultieme voorbeeld van hoe het níet zou moeten.
Voor ELP is het dus ook einde discussie. Nu alleen nog daden, met als enige optie het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels. (Motie)

Ook de voorkeurslocatie van het college, om het Veemgebouw als voorkeur aan te merken voor een nieuw zwembad, is niet de keuze van ELP uit zowel financiële als verkeerstechnische overwegingen. ELP zou daarentegen graag de locatie Noorderhogeweg uitgewerkt zien als voorkeurslocatie naast evt. andere locaties. (Motie)

Tot slot…

We zijn blij met de ontwikkelingen in Oudega (Oudega aan het water, oude melkfabriek, de school en brandweerkazerne) die door dit college zijn opgepakt. Met ook draagvlak in het dorp en dat het ondernemers- en duurzaamheidsportaal nu vorm begint te krijgen.
Dat de verkopen van bedrijfsterreinen zich weer positief ontwikkelen.
En met de positieve voorbeelden van groeiende bedrijven in de LC van afgelopen zaterdag,
is er nu ook ruimte om te bouwen in de dorpen.

Voorzitter, onze nieuwe organisatie staat. Wij willen en kunnen nu verder bouwen aan een optimale dienstverlening voor en met onze inwoners, onze ondernemers en voor deze raad.

Yntze de Vries
fractievoorzitter ELP