Voor de (d)raad ermee

PLEIN:
Vader en zoon vroegen aandacht voor een verhoging van de studietoeslag in onze gemeente. Het is voor jongeren met een beperking die wel studeren, maar daarnaast geen bijbaan kunnen hebben. Voor deze groep heeft het Rijk geld gereserveerd. De betreffende wethouder gaat hiermee aan de slag.
Ook waren twee bewoners aanwezig van de Van Haersmasingel, om op een brief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te attenderen die aanbevelen om buiten het park te parkeren.

DEBAT:
ELP had samen met CDA, FNP, Groen Links en Smallingerlands Belang een motie ingediend, waarbij het college werd verzocht -voordat ze een definitief besluit nemen- nog eens gezamenlijk met alle betrokken partijen en een onafhankelijke voorzitter om tafel te gaan, om dan voor de zomer met een gedragen oplossing te komen. Ook de ChristenUnie diende een motie in: zij riepen op om uitsluitend parkeervergunningen te verlenen binnen de daarvoor geldende regels. Het werd een roerig debat over parkeren in het Van Haersmapark met 2 schorsingen. Later bij het besluit werd het raadsvoorstel weggestemd en zijn beide moties aangenomen.

BESLUIT (vragenuurtje)
Project Kamers met Kansen zorgt voor MBO-studenten in een kwetsbare positie dat ze niet uitvallen, maar een startkwalificatie kunnen behalen wat hun een betere positie geeft op de arbeidsmarkt. Start binnenkort in Smallingerland.
Marrekrite zet Friesland beter op de kaart, goed voor het toerisme en recreatie.
Zonneplan Smallingerland staat in concept en ligt ter inzage. Binnenkort volgen er overleggen met alle betrokkenen.
Twee partijen stelden vragen over de schikking met de Windgroep. De burgemeester geeft aan dat het een bittere pil is voor de gemeente…

Voor burgemeester Tom van Mourik was dit zijn laatste raadsvergadering als voorzitter. Met een bos bloemen werd hij hartelijk bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid van de afgelopen 20 maanden

Wally Postma
Raadslid ELP