Voor de (d)raad ermee

Jaarrapportage sociaal domein 2018
Een rapportage van het afgelopen jaar, waarin duidelijk is geworden dat we meer hebben uitgegeven (3,9 miljoen) dan dat we hebben ontvangen van het rijk. Een flink tekort voornamelijk in de jeugdzorg, maar ook in de WMO. De juiste cijfers zijn belangrijk, om beleidsmatig conclusies te trekken en veranderingen door te voeren om zo de taakstelling wél te halen. Welke conclusie trekt het college en welke beheersmaatregelen worden genomen, wat gaan we doen, veranderen, verbeteren en wat gaat er juist goed? Allemaal informatie die we graag hadden gehad naast deze kale cijfers. Ook andere partijen erkenden dit, deelden hun mening en zorgen over het Sociaal Domein.

De wethouder kwam met drie harde toezeggingen:
1. Er komt een rapportage in december of januari over de realisatie van de transformatie, effecten preventieve maatregelen en wat we hebben gedaan op het gebied van preventie (evaluatie);
2. De beleidsmatige opmerkingen en conclusie, welke het college heeft getrokken uit de cijfers van 2018, worden apart gerapporteerd aan de raad;
3. Er komt een rapportage over de beheersmaatregelen in de jeugdzorg, maar ook van de WMO die bij de Perspectiefnota betrokken kunnen worden.

Voor ELP zijn deze duidelijke toezeggingen genoeg om eerst de verschillende rapportages af te wachten en op basis van inhoud onze conclusies te trekken. Als het nodig is hebben we gelukkig genoeg ‘instrumenten’ om zaken weer onder de aandacht te brengen (schriftelijke vragen, vragenuurtje, motie vreemd aan de orde van de dag enz.).
Helaas gaf de wethouder ook aan dat de prognose voor 2019 niet veel beter is en dat de genomen beheersmaatregelen geen garantie zijn tot succes. Genoeg zorgen, maar we houden de vinger aan de pols!

Sandra de Jong-Snip
raadslid ELP